| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vprašanja

Page history last edited by merita.korenica 11 years, 6 months ago

 

3. Vprašanja, 27. februar – 11.marec 2012

 

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete..

 

Powerful Questions

 

Request from Bob --> please be so kind to make this page bi-lingual and post your question in Slovenian and English, hvala, Bob

 


P1 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

ZNANE OSEBNOSTI V DOMAČEM KRAJU NEKOČ IN DANES

 

Nekateri posamezniki skozi zgodovino zaznamujejo vsak kraj, bodisi s svojim delom, raziskovanjem in uspehi na različnih področjih. Domačinu prof. dr. Josipu Plemlju je bila matematika življenjska nuja in umetniški užitek. Prav zaradi veličine njegovega imena nosi naša šola njegovo ime.

 

Vprašanje

 Katere znane osebnosti so ponesle ime tvojega kraja v svet?

 •  Razišči, na katerem področju in v katerem časovnem obdobju se je posameznik izkazal. 
 •  Kdo od njih je zaključil šolanje na tvoji šoli?
 •  Preveri, ali so v tvoji generaciji tudi perspektivni mladostniki, ki bodo poskrbeli, da bo tvoj kraj poznan v širši okolici.  

 

Pri svojem delu bodite čim bolj kreativni. Vaše odgovore podkrepite s slikovnim in zvočnim materialom.

 

English translation:

WELL-KNOWN PEOPLE FROM OUR HOME TOWN IN THE PAST AND PRESENT

 

Some individuals always mark each place throughout the history by their work, research and success in various fields. To the native prof. dr. Josip Plemelj maths was essential necessity and artistic pleasure. Due to the greatness of his name our primary school is named after him.

 

Question:

Which well-known personalities have made your place known throughout the world?

 • Find out the field and the area in which the individual native was distinguished.
 • Who among them finished your primary school?
 • Check out whether there are any pespective students in your generation who will make your home town recognizable in the wider area.

 

Be as creative as possible at your work. Support your answers by picture and sound material. 

 


P2 OŠ Odranci

 Vprašanje: 

 

ODRANSKE TRADICIONALNE JEDI

 

Ljudje v Prekmurju že stoletja ohranjamo način priprave krajevno značilnih dobrot. Naš kraj Odranci je že od nekdaj znan po pridelavi, predelavi in pripravi jedi iz ajdove kaše. Ajdovo kašo in ajdovo moko vedno pogosteje uporabljamo pri pripravi juh, glavnih jedi, prilog in sladic.

 

Katere jedi so značilne za vaš kraj?

Ali so tradicionalne jedi vašega kraja pogosto prisotne na domači mizi ali šolski kuhinji ali kot kulinarična ponudba v  gostinstvu?

Raziščite kulinariko svojega kraja, zbirajte recepte, jih preizkušajte … Priložite recepte in fotografije.

 

 

TRADITIONAL DISHES IN ODRANCI

 

People in Prekmurje region have been preparing typical local dishes in the same way for centuries. Our town Odranci has always been famous for the cultivation, processing and preparation of food made from buckwheat. Buckwheat porridge and buckwheat flour is widely used in the preparation of our soups, main dishes, side dishes and desserts. 

 

What dishes are typical for your hometown?
Are the traditional dishes of your town and its surroundings often present on your kitchen table, prepared in your school kitchen or offered in your restaurants? 


Explore the traditional cuisine of you hometown, collect recipes and try them out ... Attach some recipes and photos to your answer.

 


P3 OŠ Prule


ENERGIJA VIR ŽIVLJENJA

 

Energija nam pomaga delati različne stvari. Daje nam luč. Greje naša telesa in domove.  Peče piškote in ohladi mleko. S pomočjo energije gledamo TV,
Izhodiščno vprašanje: Razišči kako je razpoložljivost  različnih  virov energij  vplivala na razvoj tvojega kraja, okolja?


1.  Razišči (pri starejših sorodnikih, znancih) kako vidijo vplive razvoja in preko zgodovinskih virov ugotovi,  kako so se stvari spreminjale (prostori v stanovanju/avtomobili/ogrevanje/svetloba/dostop do vode).

2.  Njihove odgovore primerjaj s trenutnim stanjem.

3.  Če je le možno poizkusi pridobiti stare in nove fotografije na katerih je razvidna sprememba v načinu življenja.

 

 

 

   


Energy the Source of Life

Energy helps us do different things. It gives us light. It warms our bodies and homes. It bakes cookies and keeps milk cold. We also use it to watch TV.

Question: Research how has the availability of different energy sources influenced your community and environment.

1. Do the research with elder citizens or relatives etc. on how they see the influence of developmnet and find out how things have changed ( the rooms in the house, cars, heating, light and access to water) by using history sources.

2. Compare their answers with the present state.

3. If possible, try to find some old and new photos where the changes in the lifestyle can be seen.

 

 

 

 

 


P4 OŠ Gornji Petrovci

 Vprašanje:

O B I Č A J I,   Š E G E,  N A V A D E

 

Slovenija je pisana slikanica običajev, navad, šeg, ki so bogata zapuščina naših babic in dedkov. Tudi mi želimo pobarvati del te slikanice in pri tem nam lahko pomagate tudi vi.

 

 Raziščite, kateri običaji, navade, šege so bile značilne za vaš kraj.

 Izpostavite njihove glavne značilnosti, posebnosti, za kateri letni čas so bili značilni, kako so potekali. Priložite slike, zvočne zapise,…

 Raziščite, kateri in v kakšni obliki živijo še danes.

 Izberite najbolj značilen običaj ali šego, navado ter nam ga/jo predstavite v svojem narečju, sliki, igri,videu  …

 

 

Pri tem naj vas vodi ustvarjalnost.

 

 

 

Slovenia is a colourful picture book of traditions, customs and rituals which are a rich legacy of our grandmothers and grandfathers. We also want to paint a piece of this picture book and you can help us.

 

 • Research which traditions, customs and rituals are typical for your place.
 • Expose their main features, specialties, describe in which season were they typical and how they were held. Attach photos, soundtracks, ...
 • Research which of them are still alive today and in what form they are living.
 • Choose the most typical tradition, custom or ritual and introduce it to us in your dialect, photo, game, video, ...  Let the creativity lead you.

 

 


P5 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

 Vprašanje:

 

 

KAKO SO POSEGI V OKOLJE SKOZI ČAS VPLIVALI NA RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO V VAŠEM OKOLJU?

 

- Katere rastlinske  in živalske vrste so pri vas najbolj razširjene in v kakšnem okolju uspevajo/živijo? Predstavitev naj bo slikovita.

- Primerjajte sodobno floro in favno vašega kraja s preteklostjo in opredelite dejavnike sprememb.

- Ali imate (ste imeli) kakšno endemitno ali avtohtono vrsto in katero? Kako je bila zaščitena nekoč in kako je danes?

 

HOW DID ENVIRONMENTAL INTERVENTIONS AFFECT VEGETATION AND ANIMAL WILDLIFE IN YOUR AREA?

-         Which animal species and vegetation are widespread in your environment and what are the conditions in which they live/grow?

-         Compare present flora and fauna of your environment with the past and define factors of change.

-         Do you have (or did you have) any endemic or autochthon species and which? Define its protection in the past and today.

 

 


P6 OŠ Toma Brejca Kamnik

 Vprašanje:

 

DRUŽABNO ŽIVLJENJE TREH GENERACIJ

 

Skozi oči treh generacij raziščite družabno življenje v tvojem kraju.

Naredite intervju z enim izmed najstarejših občanov, s svojimi starši ter s svojimi sošolci in jih vprašajte o družabnem življenju v kraju.

 •  Kateri so (bili) osrednji dogodki v kraju (kje in kako so se odvijali, na kakšen način so bili ljudje o njih obveščeni)
 •  Odgovore avdio/video dokumentirajte in priložite slikovni material
 •  Odgovore vseh treh generacij primerjajte med seboj in zapišite ugotovitve 

Z odgovori treh generacij (80–90 let, 40–50 let in 13–14 let) bomo dobili vpogled v tri obdobja zadnjih sto let – kakšno je bilo življenje v teh obdobjih.

 

The Social Life of Three Generations

Discover the life in your surroundings through the eyes of three generations. Do an interview with an elderly member of community, your parents and your schoolmates. Ask them about the social life in your town.

 • Which are (were) the main events that have taken place in your town (where and how were they held, what kind of advertising was used to promote the event)?
 • The answers should be well-documented in audio or video form. If possible, attach additional photo material.
 • Compare the answers of all three generations and write down your findings.


The statements of three generations (aged 80-90, 40-50 and 13-14) will give us an insider’s view of the social life in three eras of the last century.

 

 

 


P7 OŠ Ljubečna

 Vprašanje: RAZVOJ ŠOLSTVA V TVOJEM KRAJU

 

Razvoju šolstva v slovenski zgodovini natančneje sledimo od 18. stoletja dalje, ko je večji del našega ozemlja pripadal Habsburški monarhiji. Vladarica Marija Terezija je s šolsko reformo uzakonila obveznost obiskovanja osnovne šole vsaj eno leto med starostnim obdobjem šestih do dvanajstih let.

Raziščete zgodovino šole v vašem kraju (kako se je življenje na vaši šoli spreminjalo skozi čas od njenega nastanka pa do danes).

 

 Svojo pozornost usmerite na tisto plat zgodovine, ki jo ustvarja "navaden človek":

 • šolska malica nekoč in danes (začetek dvajstega stoletja pa do danes),
 • oblačila nekoč in danes (začetek dvajsetega stoletja pa do danes),
 • šolska pravila (kakšna pravila so veljala na vaši šoli od njene ustanovitve pa do danes, zakaj so se/niso spremenila, kaj je vplivalo na spremembe)
 • odnos učitelj-učenec nekoč in dnaes,
 • šolski predmetnik in potrebščine (katere predmete so imeli učenci na urniku nekoč in katere imajo danes, kakšne so bile potrebščine).

Iz dobljenih odgovorov bi želeli sestaviti kolaž (besedilo, slike, video, ankete...) šolskega življenja, začutiti utrip, ki ga nudijo stari debeli šolski zidovi. Želeli bi, da svoja raziskovanja podkrepite z osebnimi izpovedmi bivših učencev vaše šole, če je to seveda izvedljivo. Verjamemo, da se za njimi skriva nešteto zanimivih zgodb, trdno stkanih prijateljstev, ki trajajo še danes.

 

Prisluhnimo!

 

DEVELOPMENT OF SCHOOL SYSTEM IN YOUR TOWN

 

Development of education in Slovenian history can accurately be traced from 18th century forward when the greater part of our territory belonged to the Habsburg monarchy. Queen Maria Theresa published school reform which demanded that parents had to send their children to school  for at least one year  between the ages of six and twelve. We want  you to explore the history of education in your area.

  Focus your attention on the side of history created by the "common man":

 •   school meals in the past and present,
 •   clothing in the past and present
 •   school rules (what kind of rules did they use to have, why did/didn't they change, name the reasons of changes)
 •   teacher-pupil relationship in the past and present,
 •   school curriculum and things needed for school (books, workbooks, pencils,...).

 

We would like to draw a collage (text, images, video, surveys ...) of school life, we would like to feel the beat that could be heard behind the old thick school walls. We believe that behind the walls there are many interesting stories, stories of friendships that last a life time.

 Let’s listen!

 

 

 

 

 


P8 OŠ Drska

 Vprašanje:  

NAŠE MESTO NA STARIH FOTOGRAFIJAH IN RAZGLEDNICAH

 

 

Kako se je izgled vašega mesta spreminjal skozi čas? 

 

 • poišči stare fotografije ali razglednice mestnih znamenitosti (pomembne stavbe, shajališča meščanov...)
 • obišči mesto, na katerih stojijo te znamenitosti in jih fotografiraj
 • primerjaj in opiši, čemu so služile včasih in čemu danes (oziroma v kakšnem stanju so danes - odnos do kulturne dediščine). Obenem primerjaj lokacije in ugotavljaj, katere stavbe so postavljene na novo (npr. moderna blokovska naselja) in katerih več ni.  

 

 

Poleg fotografij lahko uporabiš ostalo multimedijsko gradivo. In pomni: tvoje vodilo naj bo ustvarjalnost! :)

 

 

OUR TOWN ON OLD PHOTOGRAPHS AND POSTCARDS

How has your town changed through time?

 

 • find old photographs or postcards of town's most interesting historical spots and attractions (important buildings, meeting places, etc.);
 • visit these historical spots and take the photograph of them;
 • describe their history meaning and compare it to today's meaning and the state the monuments are nowadays in (our relation to the cultural heritage), compare the locations and find out which of old buildings still stand/which of the buildings are new (modern constructions).  

 

Besides photographs feel free to use any multimedia materials and utilities you wish. Be creative :)

 

 


P9 OŠ Šmarje pri Kopru

 Vprašanje: 

 

 VAŠ KRAJ SKOZI ČAS


Življenje  v posameznih krajih se je skozi čas počasi, a vztrajno spreminjalo. Staro se je umikalo novemu in naprednejšemu. Prebivalci so se prilagajali, sprejemali novosti in si tako omogočali lažje in boljše  življenje.  
Enega izmed največjih sprememb je doživljala tudi poklicna struktura prebivalcev. Prav tako se je zelo spremenil način gradnje bivališč.

 

1. Raziščite, kateri poklici so prevladovali  v vašem kraju nekoč in kateri prevladujejo oz. so značilni za današnji čas? Predstavite najzanimivejše.

 

2. Poiščite avtentično hišo vašega kraja in se pozanimajte, kdaj, kako in iz česa je bila zgrajena in seveda čemu je služila. Primerjajte jo s sedanjimi zgradbami. Priložite fotografije in posnetke.

 

3. Glede na vaše ugotovitve poskusite najti povezavo med posameznimi poklici in načinom gradnje hiš oz. stavb.

 


Naj vam bo delo v zabavo in prepričani smo, da boste izvedeli veliko novega in še  neodkritega.

 

 

 

English translation:

 

YOUR TOWN THROUGH TIME

 

 

Throughout history life in different towns slowly but persistently changed. What was old withdrew to the new and more progressive. People adjusted  to the changes, they    accepted new things and thus made the life for them easier and better.

Jobs that people did changed a great deal. The way of building homes changed as well.

 

1. Make a survey about the most frequent professions in your town in the past and about the ones that are typical nowadays.

 

2. Find out an authentic house of your town and find information about when, how and what was it built from and of course for what purpose was it used. Compare it with today's buildings.  Attach photographs and videos.

 

3. According to your findings try to find the connection between various professions and the ways of building houses and buildings.

 

Have fun while working on this project and we are sure you will learn of many new and undiscovered things.

 

 


P10 OŠ Dornberk

  OBLEKA NAREDI ČLOVEKA

 

 

Imam oblačilo
domačega padvana.
Ženica pa krilo iz pravega mezlana;
se sveti na lice,
ko pirh moj škarlat,
nje šapelj, jeglice,
nje modric je zlat.
                         (Valentin Vodnik: Zadovoljni Kranjc)

 

 

 Obleka je bila od nekdaj odraz človekovega načina življenja, družbenega položaja, razpoloženja pa tudi znak tega, koliko se človek ceni.
Od dedkov in babic pogosto slišimo, da je bilo nekoč vse drugače, bolj preprosto in bolj zdravo. Tudi oblačili so se drugače.

 

 • Ali veste, kako so se v vašem kraju oblačili ljudje v preteklosti? Pobrskajte po različnih virih in povprašajte starejše ljudi, kakšna oblačila so bila v vašem kraju nekoč v modi.
 • Del naše dediščine so tudi noše. Ali je za vaš kraj značilna narodna noša? Predstavite nam jo.
 • Kako se ljudje ob različnih priložnostih v vašem kraju oblačijo danes?


 Pobrskajte po modi iz *baula in primerjajte modni svet nekoč in danes. Fotografirajte, snemajte, pripravite modno revijo …

 

*Bauli so lesene potovalne skrinje - aleksandrinke so v njih iz Egipta domov pripeljale svoje premoženje.

 

 

 

CLOTHES MAKE THE MAN


Clothes have always been a sign of a person's lifestyle, social status, mood and also evidence of a person's worth.
We often hear from our grandparents that in the past things were different, easier and healthier. Also the way people dressed was different.

 

 • Do you know what people from your town wore in the past? Search through different sources and ask the elderly what kind of clothes used to be fashionable in your town.
 • Attires are also part of our heritage. Is there a national costume typical for your town? Describe it.
 • How do people in your town dress nowadays for various occasions?

 

Rummage through the clothes from the “baul” and compare the contemporary fashion world with the one from the past. Take pictures, make films, organize fashion shows.

*bauls are wooden travelling cases – the Slovene women who worked in Alexandria brought home their property from Egypt in these boxes.
 

--> bob --> Hvala for translation Petra.
Allow me to have small comment (and I'm not sure if it caused by translation?) yet te first question can be answered with a yes/no. Can you please ask students to try and rephras it to an open question... so we are sure that your interesting topic generates super answers ;-) Lp, bob


 

 

               


 

 

Comments (2)

Majda Krizman Zuzek said

at 10:26 pm on Mar 21, 2012

You're welcome Bob :) See you on Saturday then.

Bob Hofman said

at 9:46 pm on Mar 21, 2012

Hvala lepa Majda for adding English translation, itnis so nice to stay in the loop.
Am boarding now at Schiphol airport arriving in Brnik at 11 pm, hope to meet many and share your excellent SUK work at Sirikt
lep pozdrav, Bob

You don't have permission to comment on this page.